Közérdekű adatok

A Budapesti Műszaki és gazdaságtudományi Egyetem fontosabb azonosító adatai:

Intézmény azonosító FI 23344
ÁHT azonosító 037833
PIR törzsszám 308791
Szektor 1051
Fejezet 20
Cím/alcím 5000
Szakágazat 854200
TB törzsszám (1999.12.31-ig) 30045-4
Egészségbiztosítási nyilvántartási szám 71218
Egységes statisztikai számjel - KSH szám 15308799-8542-312-01
Adószám 15308799-2-43
Közösségi adószám HU 15308799
Vámazonosító (VPID) szám HU 0000145211
Szakág/TEÁOR 8542
Megye kód 01
Vagyonkezelési szerződés száma SZT: 32242/2009
Előirányzat-felhasználási keretszámla (MÁK) 10032000-01425279-00000000
Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN) az előirányzat felhasználási keretszámla (IBAN) száma HU 78 10032000-01425279-00000000
MNB SWIFT kód HUSTHUHB
Magyar Államkincstár 1139 Budapest, Váci út 71.

 

Hivatali Kapu címünk:

HIVATAL RÖVID NEVE HIVATAL TELJES NEVE KRID
MUEGYETEM Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 454358751

 

A bejövő szállítói számlákon a BME-nek, mint adóalanynak szerepeltetendő azonosító adatai:

Név Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
vagy a hivatalos rövidítés szerint: BME
Cím 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
Adószám 15308799-2-43
Közösségi adószám HU 15308799 (külföldi beszerzés esetén)

 

A BME közbeszerzésekkel kapcsolatos tájékoztató anyagai

 

Tájékoztatás közbeszerzésekről

Beszerzési Tervek, Statisztikai Összegzések

 

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉNEK RENDJÉRŐL

 

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy mindenkinek joga van a közérdekű adatok megismeréséhez. A közérdekű és a közérdekből nyilvános adat fogalmát, valamint a közérdekű adatok megismerésének rendjét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) határozza meg.

Az Info tv. értelmében közérdekű adat „az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat”. Közérdekből nyilvános adat „a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli”.

A közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt az Info tv. III. fejezetének rendelkezései alapján nyújtható be igény.

A közérdekű adat megismerése iránt írásban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. címre küldött postai küldemény formájában vagy elektronikus úton info@mail.bme.hu nyújtható be igény.

Az igénynek a következőket szükséges tartalmaznia:

  • az igénylő neve,
  • nem természetes személy igénylő képviselőjének neve,
  • az igénylő levelezési címe,
  • az igénylő napközbeni elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),
  • az igényelt adatok pontos meghatározása,
  • nyilatkozat arra nézve, hogy az adatokat az igénylő személyes bemutatás során kívánja megismerni, vagy másolatok készítését igényli,
  • másolatok igénylése esetében azok átvételének módja (személyesen, postai úton vagy elektronikusan).

A közérdekű adatok megismerésének részletes szabályait és az adatkezeléssel érintett személyek jogait az Info tv. tartalmazza.

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Az Infotv. 52. §-a értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzata

Rektori és Kancellári Közös Utasítás a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 11/2016. (XI. 07.) számú rektori és kancellári közös utasítás módosításáról

 -1. sz. melléklet: Rektori és Kancellári Közös Utasítás a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről - a módosult részek jelölésével egységes szerkezetbe foglaltan-

 

INFORMÁCIÓÁTADÁSI SZABÁLYZAT

 

- Információátadási Szabályzat

 

Költségvetési Beszámolók

 

5 millió Ft-ot elérő, illetve azt meghaladó értékű szerződések (a 2003. évi XXIV. "Üvegzseb" tv. szerint):

Az Egyetemnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok

 

- Az Egyetemnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok

 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alapító okirata