Közérdekű adatok igénylése, kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, illetékes szervezeti egység neve és elérhetősége

Az Egyetem kezelésében lévő közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerése iránt bárki nyújthat be igényt szóban, írásban postai vagy elektronikus úton az alábbi elérhetőségeken és módon:

Postai úton: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kancellári Kabinet, 1111 Budapest, Műegyetem rkp.3.
Elektronikusan: info@bme.hu központi e-mail címen
Szóban: Kancellári Kabineten (H-Cs 9:00-16.00-ig; P: 9.00-14.00-ig). Ha a szóbeli igénylés azonnal nem teljesíthető, az Egyetem munkatársa írásba foglalja azt.

Adatkezelési Tájékoztató

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Egyetem nem köteles teljesíteni az igényt, amennyiben az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen a számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Az Egyetem a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az igény beérkezésétől számított 15 napon belül tesz eleget az igénylő által megjelölt módon. Ez a határidő, ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése az Egyetem alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, amelyről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatjuk.

Az adatigénylés teljesítéséért költségtérítést állapíthat meg az Egyetem, melynek összegéről az igénylőt az adatigény teljesítését megelőzően, az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatjuk. Az igénylőnek ezen tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül kell nyilatkoznia arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az Egyetemhez való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az Egyetem által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az Egyetem részére megfizetni.

Az igény teljesítésének esetleges megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben tájékoztatjuk az igénylőt.

Az adatigény Egyetem általi elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló határidő, illetve meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.  

A közérdekű adatok megismerésének részletes szabályait az Egyetem vonatkozó szabályzata valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Adatvédelmi tisztviselő:

dr. Frank Ágnes
+36 1 463 3320
dpo@bme.hu

 

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

2024. I. negyedév

2023. évi statisztikai jelentés az Infotv. 71/D.§ (4) bekezdése alapján

2023. IV. negyedév

2023. III. negyedév

2023. II. negyedév

2023. I. negyedév

2022. IV. negyedév

2022. III. negyedév

2022. II. negyedév

2022. I. negyedév

 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.